1

Inledning

 • 1.1

  Denna personuppgiftspolicy redogör för hanteringen av de personuppgifter som lämnas på Alltomkreditkort.se.

 • 1.2

  Personuppgiftspolicyn kommer att uppdateras när förändringar av rutiner sker avseende personuppgiftsbehandling. Om denna förändring inverkar på den redan pågående personuppgiftsbehandlingen kommer de personer som berörs att meddelas via e-post i största möjliga utsträckning.

 • 1.3

  Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast den 2024 maj.

2

Definitioner

 • 2.1

  De uttryck som används på Alltomkreditkort.se definineras enligt nedanstående tabell om inget annat anges.

 • 2.2
  • GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
  • Personuppgifter Samma definition som framgår av artikel 4.1 GDPR.
  • Tjänsten Den jämförelsetjänst som tillhandahålls på webbadressen https://www.alltomkreditkort.se, inklusive samtliga tillhörande funktioner som nås genom denna webbadress och som inte är att betrakta som "externa tjänster".
  • Externa tjänster De funktioner som används av tjänsten, men som tillhandahålls av en extern part.
  • Användaren En fysisk eller juridisk person som nyttjar tjänsten, oavsett hur nyttjandet av densamma sker.
  • Registrerad En användare vars personuppgifter finns lagrade på tjänstens servrar.
3

Personuppgiftsansvarig

 • 3.1

  Den som är ansvarig för personuppgifter för Alltomkreditkort.se är Compary AB (556955-1004; hädanefter “Compary”) med säte i Göteborg. Syftet med Comparys verksamhet är att äga och förvalta jämförelsetjänster på internet.

 • 3.2

  Kontakt med Compary sker via e-postadressen support@alltomkreditkort.se. Postadressen är Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

4

Behandling av personuppgifter sker när nedanstående funktioner används.

 • 4.1

  Personuppgiftsbehandling sker vid användning av följande funktioner.

 • 4.2
  • Kundomdömen Förnamn Då en användare skapar ett kundomdöme sparas denna användares förnamn. Förnamnet lagras för att användarens skapade kundomdöme ska uppfattas som mer personligt. Användaren i fråga ges tillåtelse att uppge en pseudonym istället för sitt riktiga förnamn. Användaren har också möjlighet att istället ange sitt fullständiga namn. Om detta sker ska Compary snarast möjligt gallra bort övriga delar av användarens namn utom förnamnet. E-postadress Användarens e-postadress lagras för att användaren ska kunna kontaktas utifall en annan användare skulle besvara dennes kundomdöme, eller om någon annan händelse som är relevant för detta kundomdöme uppstår.
  • Kreditkortsguiden Födelseår, inkomst, kreditvärdighet Användarens födelseår, inkomst och e-postadress lagras i syfte att Kreditkortsguiden ska kunna skapa en lista över kreditgivare som med störst sannolikhet kommer att bevilja den aktuella användarens kreditkortsansökan. Uppgifterna kan, om den enskilde användaren uttryckligen har samtyckt till, användas för relevant riktad marknadsföring mot användaren. Utöver detta lagras uppgifterna alltid anonymiserat i syfte att statistiskt kartlägga kreditgivares beviljandegrad för olika målgrupper. E-postadress Användarens e-postadress sparas för att dennes sökresultat ska kunna skickas via e-post för arkivering hos användaren. E-postadressen kan användas för att kontakta användaren i marknadsföringssyfte om ett sådant samtycke har givits särskilt.
  • Statistik och säkerhet Cookies När en användare ansluter till någon av tjänstens servrar sparas en s.k. "cookiefil" i användarens enhet, och "cookiefilens" identifikationsnummer sparas i tjänstens databas. "Cookiefilen" lagras för att en ansluten användare ska kunna kännas igen, med syfte att låta användarens personliga inställningar vara tillgängliga även om besökaren inte behöver identifiera sig. "Cookiefilen" kan inte användas för att avslöja användarens personuppgifter. Du har möjlighet att förhindra att "cookiefiler" sparas på din enhet genom att korrigera din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera dock att "cookiefiler" är en nödvändig förutsättning för att denna tjänst, liksom flertalet andra tjänster, ska fungera. IP-adress Avändarens IP-adress lagras för att identifiera samt blockera användare vars beteende anses utgöra en säkerhetsrisk.
 • 4.3

  Compary använder de externa tjänsterna Google Analytics och Cloudflare. Dessa används för att få statistik på antalet användare och deras beteende respektive för att förbättra tjänstens säkerhet och prestanda. Dessa tjänster kan medföra att cookiefiler sparas i användarens enhet. Önskas vidare information om vilka uppgifter tjänsteleverantörerna sparar, hänvisas man till respektive tjänsteleverantörs personuppgiftspolicy. Compary förbinder sig att inte dela uppgifterna med de externa tjänsteleverantörerna om uppgifterna i fråga kan användas för identifiering av en användare.

5

Datasäkerhet

 • 5.1

  Alla personuppgifter som sparas på tjänstens servrar krypteras. Säkerhetsnivån är tillräcklig för att garantera oläsbarhet vid ett eventuellt intrång där en obehörig part får åtkomst till informationen.

 • 5.2

  En krypterad anslutning används vid all kommunikation mellan användaren och tjänsten.

 • 5.3

  Ett kontinuerligt arbete sker med att identifiera och åtgärda eventuella brister i säkerheten. Compary förbinder sig att överlämna information om säkerhetsbrister som kan ha lett till att obehöriga har fått tillgång till personuppgifter.

6

Användarens rättigheter

 • 6.1

  Som registrerad användare har du vid begäran rätt att få ett registerutdrag som innehåller information om alla registrerade personuppgifter.

 • 6.2

  Som registrerad kan du begära att Compary uppdaterar personuppgifter som inte längre är aktuella. Du har även möjlighet att begära att Compary gallrar dina personuppgifter även om de inte är inaktuella.

 • 6.3

  Om du önskar utnyttja dina rättigheter enligt ovan ska du skicka din begäran till support@alltomkreditkort.se.

7

Gallring

 • 7.1

  Personuppgifter som är sparade på tjänstens servrar gallras enligt nedanstående.

 • 7.2
  • E-postadress Ett (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid. Godkännandet behöver förnyas årligen.
  • Telefonnummer Ett (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid. Godkännandet behöver förnyas årligen.
  • Förnamn När uppgiften är inaktuell eller när i händelse av att den registrerade begär att en gallring ska ske.
  • IP-adress Ett (1) år efter registrering. Gallringsfristen förlängs automatiskt med ett (1) år varje gång användaren använder tjänsten.
  • Övriga personuppgifter Ett (1) år efter registrering. Uppgifterna kan sparas ytterligare ett (1) år åt gången om användaren bekräftar uppgifternas aktualitet.
 • 7.3

  De uppgifter som används i statistiksyfte kan sparas utan övre tidsgräns. Detta förutsätter att användaren inte kan identifieras genom personuppgifterna.

8

Tillsyn

 • 8.1

  Compary är personuppgiftsansvarig och står under Datainspektionens tillsyn. Datainspektionen är den myndighet som kontrollerar GDPR och dess tillämpning. Om du har synpunkter på Comparys tillämpning kan du kontakta Datainspektionen på telefonnummer 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan även läsa mer om GDPR på www.datainspektionen.se.